Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

24 stycznia, 2016
 

 
 
INFORMACJA O ZASADACH UDZIELANIA
NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ 2019r.

 

Darmowa pomoc prawna  przysługuje osobie,  która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej  i  która złoży  stosowne oświadczenie w tym zakresie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie  adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym  ze skierowaniem sprawy na drogę sądową,
  • nieodpłatną mediację

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Osobom ze znaczną  niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście oraz osobom doświadczającym  trudności w komunikowaniu się może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna (z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji) także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.