Regulamin

2 czerwca, 2014

REGULAMIN

Wypożyczalni Biblioteki Publicznej w Bukowinie Tatrzańskiej

§ 1. PRAWO KORZYSTANIA

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:
  a/ okazać dowód osobisty stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania,
  b/ wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 4. Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, czytelnik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Administratorem danych osobowych, podawanych przy zapisie, jest Gminna Biblioteka Publiczna im. Michaliny Ćwiżewiczowej w Bukowinie Tatrzańskiej. Dane te podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883.) i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 6. Czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienia na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych.
 7. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu jest dowód osobisty jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
 8. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie zamieszkania lub szkoły.
 9. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

§ 2. KAUCJE

 1. Kaucje od czytelników pobiera się w następujących przypadkach:
  a/ jeśli czytelnik nie jest mieszkańcem gminy – w wysokości 20 PLN za jedną wypożyczoną książkę i 10 PLN dla młodzieży szkolnej,
  b/ przy wypożyczeniu szczególnie cennych publikacji wysokość kaucji jest ustalana każdorazowo zależnie od wartości dzieła.
 2. Po upływie roku zaprzestania korzystania z Biblioteki nieodebrana kaucja staje się własnością instytucji, przeznaczoną na jej cele statutowe.

 

§ 3. WYPOŻYCZANIE

 1. Wypożyczyć można jednorazowo 4 woluminy na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 3. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 1, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone.
 5. Z księgozbioru podręcznego i czasopism korzystać można tylko na miejscu.

 

 § 4. POSZANOWANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwracać uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia woluminu czytelnik zobowiązany jest zwrócić ten sam tytuł książki lub za zgodą bibliotekarza inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną w bibliotece, bądź której wysokość jest równa wartości rynkowej i antykwarycznej.
 3. Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania. Do całości odszkodowania wlicza się koszty oprawy introligatorskiej, jeżeli książka ją posiadała, wg aktualnego cennika introligatorskiego.

 

§ 5. PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnikom, którzy nie zwracają wypożyczonych książek w terminie określonym w regulaminie, ogranicza się liczbę wypożyczonych książek do 2 egzemplarzy.
 2. Jeżeli książka nie zostanie zwrócona w wyznaczonym terminie czytelnik otrzymuje pisemne upomnienie.
 3. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książek, instytucja dochodzi swoich roszczeń drogą sądową i egzekucją komorniczą, a czytelnik traci prawo do korzystania ze zbiorów.

 

§ 6. INNE USŁUGI BIBLIOTECZNE

 1. Biblioteka może świadczyć usługi bibliograficzne, reprograficzne i prowadzić wypożyczenia międzybiblioteczne.
 2. Czytelnicy maja zapewniony dostęp do Internetu w czytelni, na zasadach określonych odrębnym regulaminem.

§ 7. SKARGI I WNIOSKI

 1. Wszelkie życzenia i zażalenia należy kierować osobiście lub na piśmie do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Michaliny Ćwiżewiczowej w Bukowinie Tatrzańskiej.

 

§ 8. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Czytelnik niestosujący się do postanowień niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz obsługujący czytelnika.
 2. Czytelnikowi przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.